Hvad er Food Focus?

Markedsanalyse indenfor fødevarer 

Kort fortalt

Food Focus er et analysekoncept med forbruger- og markedsanalyser udviklet specifikt til at give forbrugerindsigt og viden på fødevareområdet.  

Formålet med Food Focus

Food Focus kan anvendes som et værktøj til: 

  • At forstå forbrugerne og deres behov
  • At udvikle og markedsføre fødevarer, der har relevans for forbrugerne
  • At skabe kommunikation, der har effekt, fordi den giver mening set med forbrugernes øjne
  • At skabe viden og indsigt, der kan indgå i strategiske beslutninger og samtidig opbygge virksomhedens kompetencer til forbrugerindsigt  

Vigtige egenskaber ved Food Focus 

Analysekonceptet Food Focus rummer en unik segmentering baseret på forbrugernes holdninger til fødevarer. Forbrugerne over 15 år kan inddeles i ni forskellige segmenter - forbrugertyper - efter deres holdninger til fødevarer. Det er arketyper, som går på tværs af køn og alder. Med 9 forbrugertyper, der er vidt forskellige, er det muligt at forstå, arbejde med og håndtere forbrugernes forskelligheder på fødevareområdet i praksis, fordi 9 arketyper er langt mere overskuelige end millioner af individuelle forbrugere. Som forbruger har vi hver en arketype, som vi ligner mest, men det betyder langt fra, at vi er ens. Der er stadig plads til forskelligheder inden for hver arketype.  

Food Focus går både i bredden og i dybden

Food Focus kan generere viden, såvel i bredden som i dybden, ved at kombinere det store data- og erfaringsmateriale, som Food Focus er funderet på, med kvalitative undersøgelser. Vi har stor erfaring med eksempelvis at afholde fokusgrupper med deltagere, der repræsenterer bestemte arketyper. På denne måde rummer Food Focus mulighed for både at opnå indsigt på markeds-, gruppe- og individniveau. Hermed får du såvel tal som "levende fortællinger" fra din målgruppe, og kan sammenholde den kvalitative indsigt med viden om målgruppe og markedet som helhed. 

Grundantagelsen i Food Focus

Food Focus er en segmentering specifikt indenfor fødevarer, fremfor en generel livsstilssegmentering. Tanken bag dette er, at mennesker adskiller sig i deres holdninger, værdier og vaner indenfor forskellige interessefelter - det være sig indenfor fødevarer, kultur, sport, politik, natur osv. Dit fødevareforbrug hænger netop ikke nødvendigvis sammen med dit engagement i fx politik. 

Hvorfor Food Focus?

Ganske enkelt fordi:

  • Det giver jeres forbruger- og markedsundersøgelser en ekstra dimension, nemlig forbrugertyper, der går på tværs af køn og alder 
  • Fordi det er et unikt koncept, der er målrettet til at skabe viden og forbrugerindsigt på fødevareområdet  
  • Det er viden og indsigt, der er velegnet til at træffe strategiske beslutninger og samtidig opbygger kompetencer til at forstå  forbrugere og deres behov  
  • Fordi du - allerede inden du starter din analyse - har et "oversigtskort" over forbrugerne. Du starter hermed din analyse på et højere vidensniveau 
  • Fordi resultaterne af jeres analyser, kan sammenlignes med et meget stort data- og erfaringsmateriale
  • Fordi Food Focus bygger på et solidt fundament: Et teoretisk grundlag, dansk fødevareforskning og 9 års erfaring. 

Food Focus har relevans for to væsentlige områder...

1. Strategi og 2. Kompetencer  

1. Strategi

Food Focus er et udbytterigt værktøj i det strategiske arbejde, da analysekonceptet giver: 

Mulighed for at sammensætte og udvælge veldefinerede målgrupper

Indsigt i hvad I kan markedsføre til hvem og hvordan

Mulighed for at matche forbrugerbehov og produktfordele  

2. Kompetencer

Food Focus kan anvendes som en referenceramme med unik viden om forbrugere og virksomhedens målgruppe. Når denne referenceramme indlejres hos medarbejderne, øges deres kompetencer til gavn for virksomhedens innovation, produktudvikling og markedsføring.  

Segmentering baseret på både teori og praksis 

Teori

Food Focus er et resultat af dansk fødevareforskning og bygger på den tværkulturelle fødevarerelaterede livsstilssegmentering udviklet af forskere på MAPP Centret, Århus Universitet. Vi har kombineret denne forskning med Jysk Analyses kernekompetencer indenfor segmentering og latent klasseanalyse. Metoden er udviklet og afprøvet i Danmark og på de vigtigste danske eksportmarkeder England, Tyskland, Spanien og Frankrig.  

Praksis

Siden 1999 har vi kortlagt de danske forbrugeres holdninger, værdier og adfærd indenfor fødevarer. I 2005 er også de svenske og norske forbrugere kortlagt med deltagelse af over 9000 forbrugere fra 15 år og opefter. Vi gennemfører løbende kvalitative og kvantitative projekter i såvel Danmark, Norge og Sverige.