Fokusgruppe

Fokusgruppe 

Ønsker I jeres kunders eller målgruppes reaktioner på et bestemt emne, produkt, en reklame, et nyt koncept, idé eller problemstilling? Så kan en fokusgruppe være en anvendelig metode. 

Hvad er en fokusgruppe?

I en fokusgruppe samles 8-10 personer og diskuterer et afgrænset emne. Diskussionen ledes af en moderator (ordstyrer) og optages elektronisk til senere analyse og fortolkning. En fokusgruppe varer typisk to timer. 

Hvornår er fokusgrupper fordelagtige?

Jysk Analyse anbefaler at anvende fokusgrupper, når I ønsker at få afdækket respondenters umiddelbare reaktioner på et afgrænset emne. Det kan være, at I ønsker at få indblik i holdninger, vaner, beslutningsprocesser, valgkriterier, vurdering af alternativer osv. Det kan fx være i forbindelse med udvikling og test af koncepter, produkter, emballage og forskellige kommunikationsmaterialer, hvor man får respondenternes holdninger til det testede evt. med henblik på videreudvikling eller tilpasning. Interaktionen mellem deltagerne og den dynamik, der skabes, bevirker, at der ofte genereres nye idéer. Læs casen "Fra fisk 1 gang ugen til 2 gange om ugen", hvor fokusgrupper er anvendt.

"Live" observation af fokusgruppen 

Vi optager fokusgrupperne på DVD, - hvilket respondenterne oplyses om på forhånd - og som kunde har man mulighed for at observere fokusgruppen ”live” i et tilstødende lokale. Vi afholder fokusgrupper i hele Danmark.

Deltagerne i fokusgrupper 

Deltagerne i fokusgrupperne er typisk rekrutteret ved et kort telefonisk interview (CATI). Deltagerne får en mindre gave for at deltage. For at blive rekrutteret til fokusgruppediskussionerne skal respondenterne opfylde nogle specifikke kriterier for netop denne undersøgelse, samt nogle mere generelle. De generelle kan fx være, at de ikke må være beskæftiget med markedsanalyse eller inden for en bestemt branche. De specifikke kan fx være, at de skal være brugere af et bestemt produkt. 

Sådan sikres en god dialog

Jysk Analyse lægger vægt på at sammensætte homogene grupper, da diskussion mellem ligeværdige parter minimerer dominans og indbyrdes stridigheder og skaber en konstruktiv diskussion. Vi bruger desuden gerne forskellige stimuli som fx produkter, produktinformationer, koncepter m.m. til at understøtte diskussionen. 

Hvad er det væsentlige i metoden?

Interaktionen er et meget vigtigt element, idet deltagerne her igennem bringes til at reflektere over egne meninger og vaner. Moderators (ordstyrerens) primære opgave er at lytte til deltagerne og stille uddybende og opklarende spørgsmål til det sagte. Såvel det sagte som det usagte i en sådan gruppediskussion er genstand for fortolkning. Der tages udgangspunkt i en interviewguide, men ofte fremkommer deltagerne med emner, før det overhovedet bliver taget op af moderator, eller der fremkommer nye uventede aspekter, som betyder, at der afviges fra interviewguiden, som altså kun er guideline. Læs også artiklerne om kvalitativ analyse og anvendelser af kvalitativ analyse

Rapport

Analysen ender op i en gennemarbejdet rapport. Omfang og format aftales på forhånd med dig som kunde. Ønsker i fx en tekstrapport eller en PowerPoint-rapport? Typisk vil rapporten uanset format indeholde en detaljeret analyse af resultater, konklusioner, udvalgte citater fra fokusgrupperne samt anbefalinger til handlingsanvisninger.

Forløbet i et fokusgruppeprojekt

Processen for et fokusgruppeinterview er typisk som følger:

  • Formål og problemstilling afgrænses i dialog med kunden
  • Jysk Analyse udarbejder et oplæg og et tilbud på opgaven
  • Jysk Analyse leverer en interviewguide, som godkendes af kunden
  • Jysk Analyse rekrutterer respondenterne
  • Fokusgruppen gennemføres ved ledelse af en erfaren moderator og med optagelse på DVD
  • Fokusgruppen analyseres af moderator, og der udarbejdes en gennemarbejdet rapport, som leveres til kunden, og resultaterne præsenteres evt. mundtligt. 

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.