Trivselsundersøgelse

- Et godt afsæt for at øge trivslen og den effektive arbejdsindsats

Trivelsundersøgelse

Har I arbejdet med jeres trivsel og tilfredshed på arbejdspladsen? På hvilke punkter går det godt? Og hvor kan trivslen optimeres? 

En trivselsundersøgelse er et godt værktøj til at drøfte, vurdere og optimere medarbejdernes trivsel og arbejde med indsatsområder – på en struktureret måde. Resultatet af denne optimering er øget produktivitet, højere kundetilfredshed og loyalitet. En trivselsundersøgelse er således både til gavn for virksomhedens ledelse og medarbejdere. 

Trivselsundersøgelser – der er tilpasset jeres arbejdsplads

Jysk Analyse A/S har mange års erfaring med gennemførsel af skræddersyede trivselsundersøgelser for en lang række offentlige og private virksomheder og organisationer med alt fra 20 til 6000 medarbejdere. Alle trivselsundersøgelser er tilpasset den enkelte arbejdsplads både i forhold til spørgeskema og afrapportering. Via dialog med jer, udvikler vi et spørgeskema, der er målrettet og relevant for optimering af netop jeres virksomhed. Spørgeskemaet vil typisk bestå af en fælles spørgeramme med 20-40 spørgsmål, og derudover kan der være område-/afdelingsspecifikke spørgsmål. 

På papir eller via internet

Jysk Analyse har erfaring i at gennemføre trivselsundersøgelser både via spørgeskema i papirformat og via elektronisk spørgeskema på nettet. Det kan også være en kombination, hvor fx størstedelen af medarbejdere får et elektronisk skema og udvalgte medarbejdere får papirskema.

Processen

Jysk Analyse varetager alt det praktiske i forbindelse med gennemførsel af undersøgelsen. Processen i en trivselsundersøgelse består typisk af de tre følgende faser:

trivsel

Planlægning og udvikling

Jysk Analyse råder over et katalog med faktorer og spørgsmål, som vi anvender i den første dialog til fastsættelse af spørgerammen. Hvis resultaterne af undersøgelsen skal kunne benchmarkes til tidligere gennemført trivselsundersøgelse, tages udgangspunkt i det tidligere spørgeskema. Når spørgeskemaet er endeligt på plads, sætter Jysk Analyse det op, så undersøgelsen kan køre via internettet eller til papirformat. Spørgeskemaet kan evt. pilottestes, således at eventuelle misforståelser rettes, før det sendes ud til respondenterne. 

I skal blot levere en database med navne og e-mail adresser på medarbejderne, hvis undersøgelsen skal køre på internettet - samt navn og adresser, hvis der er medarbejdere, der skal besvare spørgeskemaet på et papirskema.

Indsamling af svar

Jysk Analyse råder over den mest moderne teknologi til indsamling og evt. scanning af svarene – hvad enten det er via internettet eller papirudfyldte spørgeskemaer. Hvis dataindsamlingen foregår via internettet, sender Jysk Analyse en e-mail til medarbejderne med invitation til at deltage i undersøgelsen. I e-mailen vil der være et link, som er unikt for den enkelte respondent. Når respondenten har svaret på spørgsmålene og trykket afslut, vil skemaet blive låst, således at det ikke er muligt at svare en gang til. Vi foretager en rykkerprocedure, således at de respondenter, der ikke har besvaret spørgeskemaet inden for tidsfristen, får tilsendt en mail for at minde dem om vigtigheden af, at de svarer på spørgsmålene. Hvis I ønsker at udsende et skriftlige spørgeskema i stedet, kan I vælge selv at gøre dette eller lade os klare udsendelsen. 

Tips: En høj svarprocent er vigtig for validiteten af undersøgelsen. I kan være med til at sikre dette ved at informere om undersøgelsen og tydeliggøre vigtigheden af undersøgelsen. Fx kan I med fordel tage trivselsundersøgelsen op på et personalemøde eller intranet.

Afrapportering og videreformidling af resultater

Det er afgørende, at analysens resultater kommunikeres ud i alle led i organisationen, så I får fuldt udbytte af resultaterne. Derfor har vi udviklet forskellige designskabeloner til formidling af resultaterne. Jysk Analyse garanterer, at besvarelser behandles fuldt anonymt. Således vil I modtage resultater på medarbejdergrupper - ikke på enkeltpersoner.
Vi leverer en rapport til hver enkelt leder, der har mere end 5 medarbejdere under sig. Dette giver hver enkelt afdeling et grundlag for at lave handlingsplaner for at forbedre eller optimere medarbejdernes trivsel i deres afdeling. Ud over de enkelte afdelingsrapporter, kan vi også udarbejde en rapport til direktionen og HR, som indeholder de samlede resultater. 

Hjælp til videre arbejde

Vi hjælper også gerne med at arbejde videre med resultaterne. Vi tilbyder en workshop, med fx en fælles drøftelse af resultaterne i organisationen, en prioritering af resultaterne og hjælp til udarbejdelse af handleplaner.

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere om trivselsundersøgelser.

APV: Arbejdspladsvurdering

- Et lovkrav, men også et værktøj til at forbedre arbejdsmiljøet

Arbejdspladsvurdering - APV 

Skal I i gang med en Arbejdspladsvurdering (APV)? Som det første indebærer det, at man skal identificere og kortlægge, hvordan arbejdsmiljøet er i alle dele af virksomheden. Jysk Analyse har erfaring med gennemførsel af APV, hvis I ønsker hjælp til nemt og effektivt at få kortlagt arbejdsmiljøet samt sikkerhed for, at kortlægningen lever op til kravene.

Hvorfor APV?

APV er et lovkrav. Men der kan også være andre gevinster ved at gennemføre en APV.

 • En APV kan være med til at få sat arbejdsmiljøet på dagordnen i virksomheden
 • En APV får problemer med arbejdsmiljøet frem i lyset
 • En APV hjælper til at forebygge/undgå alle former for arbejdsskader
 • En APV giver mulighed for at forbedre arbejdsmiljøet

Et godt arbejdsmiljø er ikke bare til gavn for medarbejderne. Et godt arbejdsmiljø betyder også mindre sygefravær, mindre udskiftning i personalet, øget arbejdsglæde og produktivitet.

Hvad omfatter en kortlægning?

En kortlægning af arbejdsmiljøet skal afdække, om virksomheden har arbejdsmiljøproblemer, og i så fald skal disse skrives ned. Det kan fx være problemer inden for det ergonomiske, kemiske, fysiske, psykosociale område og på ulykkesområdet. Mere konkret kunne det være problemer med den måde, du sidder/står på, lysforhold, støj, brug af kemikalier, mobning, brug af maskiner/andet udstyr osv.

Hvornår skal man gennemføre APV?

APV’en skal i udgangspunkt revideres hvert tredje år. Hvis der sker større ændringer i arbejdet eller den måde det udføres på, som har betydning for arbejdsmiljøet, skal APV’en dog revideres. Det kan fx være, hvis man får nogle nye maskiner eller farlige stoffer.

Metoden er valgfri

Der er ikke et lovmæssigt krav til, hvordan man skal kortlægge arbejdsmiljøforholdene. Det kan fx være ved interview med medarbejdere, gruppesamtaler, som en del af en trivselsundersøgelse, skriftlige spørgeskemaer eller elektroniske spørgeskemaer. Jysk Analyse rådgiver gerne i valg af metode. En APV kan også være en del af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Læs mere om medarbejdertilfredshedsundersøgelser her.

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere om APV.

Ad hoc analyse

Hvilke udfordringer står I overfor netop nu? Skal I træffe nogle vigtige strategiske beslutninger? Optimere virksomhedens markedsføring? Videreudvikle jeres produkter eller services? Eller noget helt andet?

Ad hoc analyser giver jer kort sagt et værktøj til at træffe de rette beslutninger og løse jeres aktuelle udfordringer.

Hvad er ad hoc analyse?

Ad hoc markedsanalyse anvendes til at belyse et bestemt markedsføringsproblem eller spørgsmål. Modsætningen til de enkeltstående analyser er kontinuerte analyser, som gennemføres løbende i mere eller mindre standardiseret form. 

Hvorfor ad hoc analyser?

Jysk Analyse gennemfører ad hoc analyser, som tager udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordring eller problemstilling og skræddersyr analysen med udgangspunkt i jeres informationsbehov. Analysedesignet bliver dermed tilpasset jer, herunder bl.a. dataindsamlingsmetode, respondentgruppe og specifikke spørgeskema/spørgeramme.  Ligesom afrapporteringsform tilpasses jeres behov. Har I fx behov for en detaljeret tekstrapport for at kunne dokumentere jeres beslutninger eller en summary powerpoint-rapport med interaktiv grafik, som giver jer et hurtigt overblik.  

Ad hoc analyse

Eksempler på ad hoc analyser

 • Produktundersøgelser:  Som belyser, hvordan kunder/potentielle kunder vurderer et bestemt produkt eller sortiment. Dermed kan faldgruber undgås, inden et produkt lanceres eller videreudvikles.  
 • Imageundersøgelser: Som belyser omgivelsernes opfattelse af et produkt, et varemærke eller en virksomhed. Den indsigt kan anvendes i markedsfæring af et produkt, varemærke eller virksomhed.
 • Kundetilfredshedsundersøgelser, der giver indblik i kunders opfattelse af de ydelser de modtager samt hvilke ønsker og forventninger, de har til virksomheden. Således kan fx faldende kundetilfredshed vendes til en stigning.

Kontakt

Kontakt en af vores medarbejdere, hvis du er interesseret i at høre mere.

Evaluering

Evaluering

Måske er I i gang med en kampagne, som I ønsker at teste, om den ”går rent ind” blandt målgruppen, eller om den kan optimeres? Eller måske skal I have evalueret, om I har nået jeres mål, fx i forbindelse med et større projekt, en forandrings-/udviklingsproces eller undervisningsvirksomhed?

Evaluering kan være relevant i mange forskellige sammenhænge, hvor værdien af en indsats skal vurderes, og kan selv sagt derfor omfatte mange forskellige typer af undersøgelser. 

Herunder er beskrevet en række typiske brugsscenarier for evalueringer:

Jysk Analyse har erfaring med at anvende både kvantitative og kvalitative metoder til evaluering - alt afhængig af hvilken metode, der er mest fordelagtig i den konkrete problemstilling.

 

Evaluering af kampagne/kommunikation/aktiviteter - prætest 

- Få mere ud af reklamekronerne

Hvorfor forlade sig på fornemmelser, når man kan få viden? Når en virksomhed ønsker at gennemføre en kampagne, er det fordelagtigt at teste den på målgruppen, før den udsendes. En sådan test kan give viden om målgruppens opfattelse af kampagnens budskab, form og virkemidler. Dette kan bruges til at evaluere, om kampagneelementerne virker som ønsket, og på den måde give input til at optimere kampagnen. Sådan får du mere ud af dine reklamekroner. 

Jysk Analyse har gennemført prætest af kampagner/aktiviteter for både offentlige og private virksomheder. Bl.a. har vi gennemført prætest i forbindelse med udvikling af informationskampagner, patientinformation samt produkt-, brand- og konceptlaceringer. 

Udbytte

En prætest kan gennemføres såvel kvalitativt som kvantitativt. Hvis den gennemføres kvalitativt, er følgende nogle af de emner, der kan behandles i en sådan kampagneevaluering.

 • Målgruppens bevidsthed, viden og holdning til emnet
 • Målgruppens informationsbehov
 • Målgruppens informationssøgning og mediebrug
 • Opfattelse af kampagnens emne og budskab. Slår den på "det rigtige"?
 • Opfattelse af kampagnens form. Appellerer billeder/grafik? Hvordan opafftes tiltaleform/sprog?
 • Generering af nye kampagneideer fra målgruppen
 • Målgruppens holdning til udvalgte konceptideer og ideer til medier

Hvis evalueringen gennemføres kvantitativt, kan I fx få afdækket nogle af følgende emner:

 • Målgruppens kendskab og opfattelse af emnet, fx kendskab til et bestemt mærke eller produkt
 • Målgruppens adfærd/forbrug, samt barrierer for ønsket adfærd
 • Målgruppens mærkepræference
 • Målgruppens opfattelse af udvalgte designforslag, konceptideer, navneforslag, ideer til medier m.v.

En kvantitativ prætest kan ligeledes kombineres med en nulpunktsmåling. Således kan fx kendskabet til et bestemt emne/mærke sammenlignes ved en efter-måling, og effekten kan således blive afdækket. 

Anvendelige metoder til prætest:

En kampagne kan prætestes, når den er mere eller mindre helt "færdigudviklet". Men kan også testes i opstartsfasen, hvor kun de store linjer er fastlagt, og hvor der således i højere grad er fokus på at teste kampagnens emne og koncept, fx hovedbudskab og valgte medier. 

Både kvalitative og kvantitative metoder kan være fordelagtige: Fx webinterview, telefoninterview, hall test, dybdeinterview eller fokusgrupper.

 

Evaluering af kampagne/kommunikation/aktiviteter - posttest 

- Få viden om effekten

Der kan være forskellige gode grunde til at postteste en kampagne eller anden aktivitet. En grund kan være et behov for at dokumentere eller bevise effekten af denne, fx over for interessenter. En anden god grund kan være at få erfaring i, hvad der virker og ikke virker og anvende denne viden fremover til at gennemføre lignende kampagner/aktiviteter med samme målgruppe eller inden for samme emnefelt. 

Udbytte

En posttest kan gennemføres såvel kvalitativt som kvantitativt. Her er eksempel på spørgsmål, der kan besvares, hvis en kampagne/aktivitet evalueres kvantitativt:

 • Hvor stor andel af målgruppen har bemærket kampagnen/aktiviteten?
 • Hvor mange har modtaget og læst nogle af kampagnematerialerne?
 • Hvordan vurderer de kampagnen/aktiviteterne? Synes de om idéen med kampagnen/aktiviteten? Er kampagnen/aktiviteten relevant? Interessant?
 • I hvilken udstrækning har kampagnen/aktiviteten givet anledning til nogen holdnings- eller adfærdsændringer?
 • Har den givet anledning til, at man har talt med nogen om kampagnen? 

Anvendelige metoder til posttest:

Fx webinterview, telefoninterview, hall test, dybdeinterview eller fokusgrupper. En posttest gennemføres typisk nogle uger efter kampagnen/aktiviteten har kørt, hvor man måler korttidseffekten. Hvis man i højere grad ønsker at måle langtidseffekten, kan man dog også gennemføre en posttest noget længere tid, efter at kampagnen/aktiviteten har fundet sted.

 

Evaluering af undervisnings-/uddannelsesforløb 

- Sådan får I hjælp til at komme helt i mål

Færdes du inden for skole- og undervisningsverdenen? Så har du nok også oplevet, at der er stort behov for at evaluere og sikre sig, at de mål, som politikere og skole opstiller, nås. Supervision, MUS-samtaler, skole-hjem-samtaler, elevsamtaler, selvevalueringer, teammøder, cafémøder etc. - dette er bare nogle af de måder, man bruger til løbende at evaluere.  

Jysk Analyse har erfaring med gennemførelse af systematisk dataindsamling til brug for evaluering af undervisnings-/uddannelsesforløb. 

Udbytte

En evaluering af undervisnings-/uddannelsesforløb kan gennemføres såvel kvalitativt som kvantitativt. Det specifikke formål med en evaluering kan være alt lige fra en evaluering af frafald, input til rekruttering af elever/kursister, afdækning af elevers/kursisters tilfredshed, evaluering af markedsføringsindsats eller noget helt andet. 

Her er eksempler på emner, der kan afdækkes, hvis et forløb evalueres kvantitativt:

 • Kursisters kendskab til uddannelsen, før de starter
 • Motivation for at vælge uddannelsen/kurset
 • Årsager til at kursister stopper
 • Kursisters tilfredshed med uddannelse/kursus, fx arbejdspres, faglige niveau, sociale miljø, egen formåen etc.
 • Test af ideer, der kan øge gennemførselsprocenten på uddannelsen/kursus

Her er eksempel på emner, der kan afdækkes, hvis et forløb evalueres kvalitativt:

 • Beslutningsproces i forbindelse med valg af uddannelse
 • Kursisters informationssøgning inden studiestart
 • Kursisters forventninger til uddannelsen og indfrielse af disse
 • Kursisters motivation for at tage uddannelsen
 • Årsager til at kursister stopper
 • Kursisters opfattelse af uddannelse/kursus, hvordan opleves det sociale miljø i klassen, miljøet på skolen, undervisningen, det faglige niveau, udbytte, arbejdspres, de fysiske rammer etc.?
 • Barrierer/muligheder for at gennemføre uddannelsen. Hvad kan hæmme motivationen/lysten til skolearbejdet? Hvad øger motivationen? Er der noget, som skolen kan gøre for at øge motivationen? 

Anvendelige metoder til evaluering af undervisning:

Fx webinterview, telefoninterview, skriftlige spørgeskemaer, dybdeinterview, telefoniske dybdeinterview eller fokusgrupper. 

 

Evaluering af projekt/forandrings- eller udviklingsproces

- Få viden om værdien af jeres indsats 

Nåede I de mål, I satte jer? Hvordan vurderer andre jeres resultater? Eller står i midtvejs og skal have evalueret, hvordan processen er forløbet indtil videre? Der kan være forskellige formål og fokusområder i en evaluering af en forandrings- eller udviklingsprojekt/proces - afhængig af om evalueringen fx har fokus på målopfyldelsen, virkningen eller processen.

Jysk Analyse tilbyder således forskellige typer af evalueringer, som kan være relevante at arbejde med i en udviklingsproces. Flere typer kan kombineres. 

 • Målopfyldelsesevaluering som afdækker, om de konkrete mål som er opstillet for projektet er nået. Ét mål kan fx være, at 95% af patienterne på et sygehus er tilfredse med den skriftlige information. Således har evalueringen til formål at afdække, om dette er sket. 
 • Virkningsevaluering er en test af, hvorvidt en indsats omsættes til de resultater, man forventede. Hvad er det der virker? Hvornår? For hvem? Osv. Man vurderer således både processen og effekt, og tester, hvordan indsats (proces) og effekt hænger sammen, dvs. en evaluering af aktiviteternes egnethed til at nå mål og ønskede effekter. 
 • En interessent-evaluering, hvor interessenters kriterier inddrages og lægges til grund for evalueringen. Det kan fx være kriterier fra brugere, medarbejdere, pårørende, politikere, lokalsamfund eller økonomiske interessenter. Kan således fx bestå i en brugertilfredshedsundersøgelse. 
 • Procesevaluering, hvor man har fokus på at beskrive, hvordan en proces er forløbet, og hvordan den evt. kan forbedres. Det kan være en midtvejsevaluering, hvor det vurderes, hvordan processen er gået indtil videre, eller en slutevaluering. 

Anvendelige metoder til evaluering af undervisning:

Både kvalitative og kvantitative metoder, kan være anvendelige. Fx dybdeinterview, observation, fokusgrupper, webinterview, telefoninterview, skriftlige spørgeskemaer og registrering. 

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere om evalueringer.

Analyse af medarbejdertilfredshed: 3 trin 

1. I gang: ”Dialog, som sikrer din tilfredshed!” 

Første skridt for at komme i gang med en måling af medarbejdernes tilfredshed er en dialog om hvilke overordnede faktorer, der skal medtages i undersøgelsen, og i hvilken grad spørgsmålene under hver faktor skal tilpasses virksomheden. Jysk Analyse råder over et katalog med faktorer og spørgsmål, som vi anvender i den første dialog til fastsættelse af spørgerammen. Vi tager gerne et uforpligtende møde omkring omfang og indhold af en tilfredshedsmåling for din virksomhed.

Efter en indledende dialog med ledelsen leverer vi et fast tilbud på gennemførelse og afrapportering af en tilfredshedsmåling for jer. 

2. Indsamling af svar: ”To løsninger: 1. Gør-det-selv eller 2. Overlad-alt-til-os” 

Enten du foretrækker, at medarbejderne svarer via et skema på internettet eller på papir, råder Jysk Analyse over den mest moderne teknologi til indsamling eller scanning af svarene. Vælger du internettet til indsamling, skal du blot levere navne og e-mailadresser på dine medarbejdere, så klarer vi resten. Ønsker du at samle ind ved hjælp af et skriftligt spørgeskema, kan du vælge enten selv at uddele dette sammen med svarkuverter fra os eller blot levere medarbejdernes navne og adresser til os, så klarer vi alt omkring udsendelse og indsamling. 

Jysk Analyse garanterer, at besvarelser behandles fuldt anonymt. Således modtager I udelukkende  resultater på medarbejdergrupper (5 personer eller derover) - ikke på enkeltpersoner. 

3. Formidling af resultater: ”Værs’go - en rapport til hver leder/mellemleder” 

Det er afgørende, at resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen kommunikeres ud til alle led i virksomheden. Derfor har vi udviklet forskellige designskabeloner til formidling af resultaterne. 

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens organisationsdiagram og leverer en rapport til hver enkelt leder, der har mere end 5 medarbejdere under sig. Det vil sige, at hver eneste leder og mellemleder med mere end 5 medarbejdere under sig får en rapport, hvor han/hun kan se resultaterne for egen afdeling og sammenligne dette med virksomhedens samlede resultater. Herved får alle ledere i virksomheden et grundlag for at lave deres egen handlingsplan for at forbedre medarbejdertilfredsheden i deres afdeling, enhed eller butik. 

Eksempel på rapport

Læs mere om gode grunde til at måle medarbejdertilfredshed og hvordan den måles.